Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Inleidende bepalingen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt de cliënt die een sessie bestelt als bedoeld in het 7e lid alsmede de cursist die een training bestelt als bedoeld in het 7e lid alsmede de klant die anderszins een product bij Time for Healing aanschaft, aangeduid met jij, je, jou of jouw.
 2. Time for Healing, praktijk voor holistische therapie en training is gevestigd te Jane Addamsstraat 26, 6836 KZ Arnhem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69509875, mede handelend onder de namen timeforhealing.nl, healingonline.nl, saskiakenbeek.nl en saskiakenbeek-academy.nl
 3. Saskia Kenbeek, eigenaar van Time for Healing (hierna Time for Healing) is holistisch therapeut en trainer en is op geen enkele wijze medisch of geneeskundig onderlegd. Zij is GEEN arts, stelt geen diagnose en aanvaardt hieromtrent dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
 4. Time for Healing neemt nooit de plaats in van reguliere artsen, fysiotherapeuten etc. en is ook geen vervanging voor de gezondheidszorg.  Een consult garandeert geen (blijvende) verandering van jouw fysieke, mentale, emotionele en/of spirituele gesteldheid.
 5. Jij blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor wat je met de informatie doet die Time for Healing in een reading ontvangt of de adviezen die zij aan jou geeft.
 6. Time for Healing is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen jij na een sessie met de opgedane informatie en kennis doet.
 7. Onder een sessie wordt verstaan alle (online) consulten die 1 op 1 zijn, zoals een therapie, behandeling, reading, healing en coaching. Dit kan zijn op het praktijkadres van Time for Healing, of op een andere locatie waar wij elkaar fysiek treffen, via telefoon/Whats app, via Zoom, messenger videochat, Skype of Facebook of via audio. Onder een training wordt verstaan alle (online) trainingen, cursussen, programma’s en bijeenkomsten met minimaal 2 personen, de trainer daarbij inbegrepen. Onder een programma wordt verstaan een combinatie van sessie(s) en training(en), een van tevoren afgesproken aantal sessies, of van tevoren afgesproken aantal trainingen.

artikel 2. Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Time for Healing.
 2. Als jij deze algemene voorwaarden aanvaardt, dan geldt die aanvaarding tevens voor alle toekomstige overeenkomsten tussen jou en Time for Healing.
 3. Behoudens het gestelde in het 4e lid zijn afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 4. Time for Healing behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de website Timeforhealing.nl en zijn van toepassing op alle werkzaamheden die voortvloeien uit reeds bestaande overeenkomsten, tenzij jij binnen zeven (7) dagen schriftelijk hebt medegedeeld niet akkoord te gaan, alsook op alle overeenkomsten die met Time for Healing worden gesloten na de inwerkingtreding.
 5. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. De vervallen bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Time for Healing, voor de uitvoering waarvan door Time for Healing derden dienen te worden betrokken.
 7. Time for Healing is niet verplicht strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen. Het niet verlangen van naleving van deze algemene voorwaarden laat onverlet het recht van Time for Healing om de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te allen tijde te verlangen.
 8. Time for Healing handelt mede onder de benamingen timeforhealing.nl, saskiakenbeek.nl, saskiakenbeek-academy.nl en healingonline.nl

 

artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Time for Healing zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is meegedeeld en een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand nadat zij door Time for Healing schriftelijk zijn geaccepteerd dan wel dat Time for Healing feitelijk een begin van uitvoering heeft gemaakt.
 3. Door Time for Healing mondeling gedane toezeggingen zijn pas bindend nadat zij schriftelijk door Time for Healing zijn bevestigd.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Time for Healing daaraan niet gebonden. De afwijkende aanvaarding geldt dan als een aanbod van jou, welk aanbod al dan niet door Time for Healing kan worden aanvaard.
 5. Time for Healing kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden indien jij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Jij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Time for Healing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht of overeenkomst, tijdig aan Time for Healing worden versterkt.
 7. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst of opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Time for Healing zijn verstrekt, heeft Time for Healing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan jou in rekening te brengen.

 

artikel 4. Inspanningsverplichting

 1. Time for Healing zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Het succes van de sessie/training is mede afhankelijk van jouw inspanning.
 3. Time for Healing garandeert niet dat met het volgen van een training en/of sessie het beoogde resultaat zal worden bereikt.
 4. Time for Healing is niet verantwoordelijk voor eventuele verbetering, genezing of bereiken van het door jou gestelde doel. Ieder persoon die een sessie of een training krijgt is zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen en de gevolgen die kunnen optreden.

 

artikel 5. Additionele bepalingen voor online en offline trainingen en programma’s voor minimaal 2 personen

 1. Een online training en een online programma van Time for Healing is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan een andere natuurlijke of rechtspersoon. Als je voortijdig de training of het programma beëindigt, heb je geen recht op restitutie van deelnemersgeld.
 2. Indien jij door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen aan een offline training of offline programma, kan deze plaats overgenomen worden door een andere deelnemer, mits de eerste bijeenkomst van de offline training of het offline programma nog niet heeft plaatsgevonden.. Dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Time for Healing. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt, is  wordt aan jou het volledige deelnemersbedrag in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Annulering van een offline training of offline programma met recht op volledige restitutie van het reeds betaalde deelnemersgeld is mogelijk indien je dit minimaal 14 dagen voor aanvang van de eerste bijeenkomst per email afzegt. Een later afgezegde offline training of offline programma wordt volledig bij jou in rekening gebracht, waarbij Time for Healing jou de mogelijkheid van vervanging als genoemd in het 2e lid biedt.
 4. Time for Healing is niet aansprakelijk indien een (online) training al dan niet als onderdeel van een (online) programma geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk is wegens buiten de invloedssfeer van Time for Healing liggende omstandigheden, zoals stroomstoringen, geen of gebrekkige online-verbinding, computerfalen, technische mankementen aan jouw apparatuur, of indien jouw hardware en/of software niet voldoet, danwel hinder in het verkeer of vervoer of vanwege het weer.
 5. Indien door omstandigheden, zoals maar niet uitsluitend het niet langer voortbestaan van Time for Healing, online trainingsmateriaal al dan niet als onderdeel van een online programma niet langer beschikbaar blijft voor de deelnemers, dan deelt Time for Healing dit aan jou mee via het laatst bekende emailadres. Jij wordt dan in staat gesteld gedurende ten minste 1 maand om de gegevens te downloaden of op een andere manier te bewaren. Het niet doorgeven van een nieuw emailadres komt voor jouw risico.
 6. Sessies die samen met een (online) training onderdeel zijn van een (online) programma dienen minimaal 24 uur van te voren per email door de deelnemer te worden afgezegd waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Een nieuwe afspraak kan alleen plaatsvinden indien de agenda van Time for Healing hiertoe ruimte biedt binnen de duur van de training of de cursus. Een sessie die dat later dan 24 uur van te voren door de deelnemer is afgezegd, vervalt direct en kan niet worden ingehaald.
 7. Indien een sessie als bedoeld in het 6e lid wordt afgezegd door Time for Healing, dan wordt na overleg met de deelnemer een nieuwe afspraak gemaakt, bij voorkeur binnen de duur van het programma.
 8. Indien een online training of online programma niet aan jouw verwachtingen voldoet, kan je dit uiterlijk 14 dagen na de start van de training of het programma aan Time for Healing aangeven door een mail te sturen aan saskia@timeforhealing.nl. Indien je dit wenst, zal het door jou reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk worden gerestitueerd. Nog niet door jou betaalde termijnbedragen komen te vervallen. Jij dient in jouw email te verklaren gedownload, opgeslagen, geprint of anderszins door jou ontvangen trainings of programmamateriaal per omgaande te vernietigen. Time for Healing beëindigt jouw toegang tot de training of het programma op het moment dat jouw verzoek tot restitutie door Time for Healing is ontvangen.
 9. Na de in het 8e lid genoemde termijn is het niet meer mogelijk om deelname aan een online training of online programma te annuleren en ben je het volledige deelnemersgeld verschuldigd. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 

artikel 6. Additionele bepalingen voor sessies en programma’s voor 1 persoon

 1. Indien jij door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen aan een reeks individuele sessies (ook programma genoemd), kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, mits de eerste sessie nog niet heeft plaatsgevonden. Dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Time for Healing. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt, is  wordt aan jou het volledige deelnemersbedrag in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Tussentijdse beëindiging van een reeks individuele sessies (ook wel programma genoemd) is niet mogelijk.
 2. Time for Healing is niet aansprakelijk indien een sessie geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk is wegens buiten de invloedssfeer van Time for Healing liggende omstandigheden, zoals stroomstoringen, geen of gebrekkige online-verbinding, computerfalen, technische mankementen aan jouw apparatuur, of indien jouw hardware en/of software niet voldoet, danwel hinder in het verkeer of vervoer of vanwege het weer.
 3. Een afspraak voor een sessie dient minimaal 24 uur van te voren door jou per email te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Time for Healing brengt de volledige kosten van 1 sessie bij jou in rekening indien jij de afspraak later dan 24 uur van te voren afzegt of niet op de afspraak verschijnt.
 4. Betreft de sessie als bedoeld in het 2e lid een sessie die deel uitmaakt van een reeks individuele sessies (ook wel programma genoemd) en je bent door overmacht verhinderd bij een sessie aanwezig te zijn, dan biedt Time for Healing jou de mogelijkheid om dit ten minste 24 uur van te voren aan Time for Healing per email kenbaar te maken. Time for Healing zal zich inspannen, voorzover de agenda van Time for Healing hiertoe ruimte biedt binnen de duur van de reeks sessies (ook wel programma genoemd) een andere afspraak in te plannen. Een gesprek dat later dan 24 uur van te voren door jou is afgezegd of niet is afgezegd, vervalt direct en kan niet worden ingehaald.
 5. Indien jij met Time for Healing een reeks individuele sessies (ook programma genoemd) bent overeengekomen, dan kan jij van de gehele reeks sessies afzien indien je dit minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de eerste sessie per email afzegt. Een later afgezegde reeks sessies (ook wel programma genoemd) wordt volledig bij jou in rekening gebracht.
 6. Indien een sessie als bedoeld in het 3e en 4e lid door Time for Healing wordt afgezegd, wordt in overleg een nieuwe afspraak gepland. Er vindt geen restitutie van door jou gemaakte kosten plaats.

artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Time for Healing is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 2.  Time for Healing is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel indien Time for Healing na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat jij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat jij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 3. Voorts is Time for Healing bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Time for Healing kan worden gevergd.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Time for Healing op jou onmiddellijk opeisbaar. Indien Time for Healing de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Indien Time for Healing tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die hieruit op enigerlei wijze voortvloeien.
 6. Indien de ontbinding aan jou toerekenbaar is, is Time for Healing gerechtigd tot een vordering tot schadevergoeding, daaronder begrepen de kosten, die hieruit direct en/of indirect voortvloeien.
 7. Indien jij jouw uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt dan ben jij van rechtswege ingebreke zonder de noodzaak van een nadere ingebrekestelling. Time for Healing is gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl jij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling bent verplicht.
 8. In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie (3) maanden is opgeheven – ten laste van jou, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor jij niet langer vrijelijk over jouw vermogen kan beschikken, staat het Time for Healing vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te beëindigen dan wel de opdracht te annuleren, zonder enige verplichting van Time for Healing tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Time for Healing op jou zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Jij bent nimmer gerechtigd tot verrekening of opschorting van enige betaling of verschuldigde bedragen uit welke hoofde dan ook.
 10. Time for Healing behoudt zich het recht voor om deelnemers aan een product in groepsverband die door hun gedrag of anderszins het normale verloop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd aan jou worden medegedeeld en laat onverlet jou verplichting tot betaling van het volledige bedrag van het product aan Time for Healing.

artikel 8. Overmacht

 1. Time for Healing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, noch door een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, ziekte aan de zijde van Time for Healing. Time for Healing heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Time for Healing haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Time for Healing kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Time for Healing ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Time for Healing gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 9. Tarieven, betaling en incassokosten

 1. De tarieven Time for Healing zijn altijd inclusief Btw, tenzij anders vermeld.
 2. De in een aanbieding vermelde tarieven zijn exclusief andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst of opdracht te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten,  alsmede aanbevolen goederen en diensten zoals webhosting, boeken en remedies, die al dan niet nodig zijn dan wel kunnen bijdragen aan het behalen van resultaat, tenzij anders aangegeven.
 3. Time for Healing heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan per email aan jou bekend gemaakt als dit gevolgen heeft voor een lopende opdracht of overeenkomst, en op de website bekend gemaakt. Indien jij niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, dan ben je gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. De ontbinding dient via email te geschieden en binnen 2 weken nadat jij in kennis bent gesteld van de nieuwe tarieven. Verhoging van de tarieven wegens een verhoging van het btw-tarief of wegens een wijziging van de overeenkomst geeft jou niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Betaling geschiedt vóór aanvang van een training, sessie of programma danwel gelijktijdig bij bestelling van een product door overmaking van het verschuldigde bedrag op de IBAN rekening van Time for Healing. Jij ontvangt hiervoor een betaallink voor betaling met iDEAL, Paypal, Creditcard of Bancontact, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Over betalingen en retourneringen via iDeal, Paypal, Creditcard en Bancontact kunnen door Time for Healing extra kosten worden berekend.
 6. Alle tarieven zijn steeds in euro’s. Jij dient alle betalingen aan Time for Healing in euro’s te voldoen.
 7. Betaling kan ineens of in termijnen worden voldaan. Sessies, trainingen, programma’s en producten met een prijs van minder dan €100,– kunnen niet in termijn worden betaald. Als je in termijnen betaalt, dan blijft ook na de einddatum van de sesie, training of programma de verplichting tot betaling bestaan net zolang tot het volledige bedrag is voldaan. Time for Healing is gerechtigd om bij betaling in termijnen een toeslag op het tarief te berekenen.
 8. Pas na betaling heb je garantie op deelname aan een sessie, training of programma, tenzij onverhoopt meerdere mensen min of meer tegelijk hebben betaald en het maximum aantal deelnemers hierdoor wordt overschreden. In dat geval geschiedt deelname op volgorde van betaling. Kan jij om die reden niet deelnemen, dan stort Time for Healing per omgaande het door jou betaalde bedrag volledig aan jou terug. Artikel 7 is hierbij van overeenkomstige toepassing.
 9. Indien er te weinig deelnemers aan een training of programma zijn, dit ter beoordeling door Time for Healing, is Time for Healing gerechtigd de startdatum van de training of het programma uit te stellen of de training/het programma te laten vervallen. Time for Healing zal jou vragen in te stemmen met de uitgestelde startdatum. Indien jij hiermee niet instemt, en ook ingeval de training/het programma komt te vervallen, ontvang jij het door jou betaalde bedrag volledig terug. Artikel 7 is hierbij van overeenkomstige toepassing.
 10. Bij betaling in termijnen dienen de vervolgbetalingen telkens door jou te worden voldaan binnen zeven (7) dagen na de overeengekomen datum.
 11. Klachten en/of bezwaren tegen declaraties en/of facturen dienen uiterlijk binnen een (1) week na de factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Time for Healing.
 12. Indien geen voorafbetaling of zekerheid is verlangd en indien partijen geen andere afspraken hebben gemaakt, dient betaling van de factuur binnen de op de factuur gestelde termijn te geschieden.
 13. Indien jij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan ben je van rechtswege in verzuim. Jij bent alsdan, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd.
 14. Time for Healing heeft het recht de door jou gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Time for Healing kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien jij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Time for Healing kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 15. Jij bent nimmer gerechtigd tot verrekening van het door jou aan Time for Healing verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Als jou geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) ben jij evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 16. Indien jij in gebreke of in verzuim bent in de (tijdige) nakoming van jouw verplichtingen, kan Time for Healing de vordering uit handen geven. Alle buitengerechtelijke incassokosten, die tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn met een minimum van € 25,- ter verkrijging van voldoening komen voor jouw rekening. Indien Time for Healing echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
 17. Indien jij na redelijke termijn nog steeds in gebreke blijft kan Time for Healing jou de toegang tot haar sessies, trainingen en programma’s ontzeggen, dan wel de toegang intrekken. Door jou ontvangen, gedownloade, opgeslagen of anderszins verkregen bestanden dien je te retourneren of indien het digitale producten betreft te vernietigen.

artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Time for Healing sluit elke aansprakelijkheid uit, behoudens aansprakelijkheid als gevolg van grove schuld van zichzelf. Time for Healing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Time for Healing is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst of opdracht voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim tot tijdige betaling van de facturen van Time for Healing over te gaan.
 2. In geen geval is Time for Healing aansprakelijk voor handelingen van derden die zij inschakelt.
 3. Indien Time for Healing toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de waarde van de opdracht, zoals door Time for Healing gefactureerd en dan slechts voor zover deze facturen zijn betaald.
 4. De aansprakelijkheid van Time for Healing is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. In geval van een toerekenbare tekortkoming, dien jij Time for Healing eerst schriftelijk in gebreke te stellen, met een redelijke termijn, zodat Time for Healing in staat is om haar verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.
 6. Time for Healing is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte, immateriële of vermogensschade, dan wel gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Time for Healing aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Time for Healing toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 8. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van één jaar na de dag waarop jij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Time for Healing voor die schade.

 

Artikel 11. Vrijwaring

 1. Jji vrijwaart Time for Healing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Time for Healing toerekenbaar is. Indien Time for Healing uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan ben jij gehouden Time for Healing zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van jou in dat geval verwacht mag worden. Mocht jij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Time for Healing, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Time for Healing en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor jouw rekening en risico.

Artikel 12. Intellectueel eigendom

 1. Time for Healing behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving. Alle op de werken die Time for Healing, als maker van het werk, heeft vervaardigd, vervaardigt en zal vervaardigen, al dan niet in het kader van een aangepast verzoek van de wederpartij, rustende auteursrechten komen uitsluitend toe aan Time for Healing. Het maken van kopieën zoals fotokopie, schermkopie of elke andere duplicatie van de websites timeforhealing.nl, healingonline.nl, en/of saskiakenbeek.nl, of besloten Facebookgroepen die in beheer zijn bij Saskia Kenbeek – Time for Healing of delen daarvan is verboden zonder schriftelijke toestemming van Time for Healing.
 2. Het is jou niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen training, tenzij Time for Healing hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 3. Een registratielink en/of inlogcodes zijn voor strikt persoonlijk gebruik en mogen nimmer aan derden (gezinsleden daaronder ook verstaan) worden verstrekt. Evenmin is het toegestaan trainingsmateriaal, inclusief audio’s, Ebooks, video’s te printen, op te nemen of op te slaan met als doel deze aan derden te verstrekken.
 4. Bij overtreding van het gestelde in het 1e t/m 3e lid ben je Time for Healing een direct opeisbare boete van € 1000,- verschuldigd voor iedere overtreding alsmede €500,- voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd de overige rechten van Time for Healing waaronder het recht van Time for Healing om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
 5. Mochten er op een van de websites van Time for Healing onderdelen zijn gebruikt waarop een copyright rust en /of waarvoor ik geen toestemming heb gevraagd, dan verzoekt Time for Healing jou om dit zo snel mogelijk te laten weten. Time for Healing zal dan direct het betreffende item verwijderen of alsnog toestemming te vragen om dit item op de betreffende website te zetten. Time for Healing claimt op geen enkele manier het copyright.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Time for Healing en jou is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien jij in het buitenland woont of verblijft.
 2. Time for Healing en jij zullen pas een beroep op de rechter doen nadat wij ons tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Time for Healing is aangesloten bij het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT), via welke geschillen in eerste aanleg worden afgehandeld.
 4. Ingeval van eventuele geschillen is de rechtbank te Arnhem bij uitsluiting de bevoegde rechter.

De Privacy verklaring van Time for Healing vind je HIER

 

Laatst gewijzigd: 7 juli 2019